.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

   


در اين باشگاه با همت و مسئوليت پذيری همراهان می توان در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی چه به طور کلی و جهانی چه به صورت اختصاصی کشور ايران تحقيق و پژوهش انجام داد و گزارش تهيه ديد.

- اين باشگاه می تواند تجربه خوبی برای دانش پژوهان باشد.

- آمارهايی از مسائل اجتماعی و فرهنگی به دست دهد.

- خروجی اين باشگاه می تواند روش هايی برای بهبود مشکلات و معضلات جامعه ارائه دهد.

- و در نهايت ؛ هدف گروه که همراهی هم و تمرين مسئوليت پذيری و ارتقا خود است با اين فعاليت ها تحقق می يابد. 
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org