.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

باشگاه نشست ها    


در راستای هدف گروه که تعالی خويش است هر هفته سه شنبه ساعت 5 بعد از ظهر نشستی با حضور همراهان گروه تشکيل می شود

- يک کتاب توسط يکی ازهمراهان معرفی گردد.
- در مورد موضوع خاصی بحث آزاد صورت گيرد.
- تبادل افکار و اطلاعات انجام شود.
- همراهان جديد با گروه آشنا شوند.
- همراهان با همديگر بيشتر آشنا شده و انس گيرند.

اميد است که با تشکيل مستمر و منظم اين نشست ها، گروه توسعه پيدا کرده و برای رسيدن به تعالی همراهان مفيد باشد.

 

 
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org