.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

باشگاه سبز    


 

در راستای ارتقاء خود که ارتقا فرهنگ جامعه را در پی خواهد داشت، گروه نيک انديشان از طريق باشگاه سبز حمايت از طبيعت را پی خواهد گرفت که يکی از مسائل مهم جهان است.

باشگاه سبز برنامه های زير را پی خواهد گرفت؛

- تبليغ عليه ريختن آشغال در طبيعت

- جمع آوری آشغال از طبيعت

- برگزاری نشست های آموزشی در خصوص چگونگی حفظ محيط زيست

- تهيه برنامه های آموزشی برای مدارس جهت نگهداری محيط زيست

- همکاری با موسساتی که در جهت حفظ محيط زيست فعاليت می کنند

 
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org