.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

باشگاه خيريه    


 حمايت از قشرهای خاص جامعه يکی از وظايف مهم افراد ديگر يک جامعه است.

در راستای ارتقاء خود که رفتار صحيح و مسئوليت پذيری يکی از موارد اصلی می باشند ، باشگاه خیریه گروه نيک انديشان برنامه های زير را پیگيری خواهد کرد؛

- شناسايی نياز اقشار خاص

- همکاری با موسسات خيريه

- شناسايی بيماری های خاص که به کمک مردم نياز دارند چه از نظر مالی چه از نظر همراهی روانی

- جمع آوری کمک های مردمی

- تشويق مردم به همراهی اقشار خاص

- تشويق مردم و مسئولين برای پيگيری حقوق درمانی عمومی 
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org